แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 เพศ
  2 ประเภทผู้รับบริการ


  3 ท่านใช้ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ห้องใด
ตอนที่ 2 การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
  1 ความถี่ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โดยเฉลี่ย)
  2 ท่านใช้บริการเครือข่ายในช่วงเวลาใดมากที่สุด
  3 จุดประสงค์ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตอนที่ 3 ความพึงพอใจของการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN)
  1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล
  3 ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ด้านที่ 2 การให้บริการของผู้ดูแลระบบ และสถานที่
  1 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและตอบปัญหา
  2 ความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
  3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (เก้าอี้,หูฟัง,ไมค์,เครื่องเสียง,จอภาพ)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
คำอธิบาย : แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  1 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
โครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ "ล้อมรั้ว MJU รู้ทันยาเสพติด"
แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ "ล้อมรัว MJU รู้ทันยาเสพติด"
แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาต่องานสหกิจศึกษา
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)