แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายงานประกันคุณภาพ
เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
URL : อ้างอิงถึงรายงานแสดงผลข้อมูล
รายงานแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
งานวิจัย สาขาที่ทำงานวิจัย ผู้ทำงานวิจัย (%) งบประมาณ จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง
จำนวนเงินแยกตามสาขาวิชา แหล่งเงินสนับสนุน อาจารย์ประจำ นักวิจัยประจำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  3852940บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-62-01-002 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(13)
อาจารย์ ดร. มนสิชา  อินทจักร(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษารัตน์  รัตนคำนวณ(6)
อาจารย์ ดร. อนุกุล  บุญเลิศ(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆอร  ศรีไสยเพชร(6)
อาจารย์ ดร. นภัสถ์  จันทร์มี(6)
นาง วริศรา  สุวรรณ(6)
อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ดวงแสง(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์  รัตนพรหม(5)
อาจารย์ ดร. วลัยลดา  ถาวรมงคลกิจ(5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(5)
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน  เจริญตัณธนกุล(5)
นาย ณฤพล  อัฐวงศ์(5)
อาจารย์ ดร. สุภาพร  ดาวทอง(5)
อาจารย์ กัญญา  บุตราช(5)
2934940
2562  : 2934940 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.1 : ผลของวัสดุปลูกที่มีต่อการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(40)
450000
2562  : 450000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.2 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. อนุกุล  บุญเลิศ(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(15)
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน  เจริญตัณธนกุล(12)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(12)
468000
2562  : 468000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
คณะบริหารธุรกิจ
0 0
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  6061140บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-62-01-002 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(13)
อาจารย์ ดร. มนสิชา  อินทจักร(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษารัตน์  รัตนคำนวณ(6)
อาจารย์ ดร. อนุกุล  บุญเลิศ(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆอร  ศรีไสยเพชร(6)
อาจารย์ ดร. นภัสถ์  จันทร์มี(6)
นาง วริศรา  สุวรรณ(6)
อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ดวงแสง(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์  รัตนพรหม(5)
อาจารย์ ดร. วลัยลดา  ถาวรมงคลกิจ(5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(5)
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน  เจริญตัณธนกุล(5)
นาย ณฤพล  อัฐวงศ์(5)
อาจารย์ ดร. สุภาพร  ดาวทอง(5)
อาจารย์ กัญญา  บุตราช(5)
2934940
2562  : 2934940 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.1 : ผลของวัสดุปลูกที่มีต่อการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(40)
450000
2562  : 450000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.2 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. อนุกุล  บุญเลิศ(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(15)
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน  เจริญตัณธนกุล(12)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(12)
468000
2562  : 468000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.3 : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปต้นกล้าข้าวเหนียวสัน ป่าตอง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. นภัสถ์  จันทร์มี(35)
อาจารย์ ดร. สุภาพร  ดาวทอง(30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์  รัตนพรหม(20)
อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ดวงแสง(10)
585000
2562  : 585000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.4 : การพัฒนาสูตรอาหารจากพฤกษเคมีในต้นข้าวเหนียวสันป่าตองเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ดวงแสง(45)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(30)
นาย ณฤพล  อัฐวงศ์(15)
270000
2562  : 270000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.5 : การผลิตชา การตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบอ่อนต้นข้าวเหนียวสันป่าตอง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆอร  ศรีไสยเพชร(40)
อาจารย์ กัญญา  บุตราช(40)
405000
2562  : 405000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.6 : การเตรียมฟิล์มแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยเซลลูโลสจากต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองเพื่อพัฒนาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษารัตน์  รัตนคำนวณ(100)
315000
2562  : 315000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.7 : การยกระดับสินค้าและบริการในธุรกิจร้านอาหารด้วยอณูศิลปวิทยาการ: กรณีศึกษาร้านอาหาร Magnolia Caf? จ. เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. มนสิชา  อินทจักร(20)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(30)
อาจารย์ ดร. วลัยลดา  ถาวรมงคลกิจ(20)
283200
2562  : 283200 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-008.2 : การพัฒนาวิธีการตรวจสอบกลุ่มอาการความผิดปกติทางสรีรวิทยาของผิวเปลือกลำไย โดยเทคนิคโปรติโอมิกส์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. เอกวิทย์  ตรีเนตร(50)
อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แกล้วกล้า(25)
350000
2562  : 350000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  3519940บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-62-01-002 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(13)
อาจารย์ ดร. มนสิชา  อินทจักร(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษารัตน์  รัตนคำนวณ(6)
อาจารย์ ดร. อนุกุล  บุญเลิศ(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆอร  ศรีไสยเพชร(6)
อาจารย์ ดร. นภัสถ์  จันทร์มี(6)
นาง วริศรา  สุวรรณ(6)
อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ดวงแสง(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์  รัตนพรหม(5)
อาจารย์ ดร. วลัยลดา  ถาวรมงคลกิจ(5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(5)
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน  เจริญตัณธนกุล(5)
นาย ณฤพล  อัฐวงศ์(5)
อาจารย์ ดร. สุภาพร  ดาวทอง(5)
อาจารย์ กัญญา  บุตราช(5)
2934940
2562  : 2934940 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.3 : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปต้นกล้าข้าวเหนียวสัน ป่าตอง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. นภัสถ์  จันทร์มี(35)
อาจารย์ ดร. สุภาพร  ดาวทอง(30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์  รัตนพรหม(20)
อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ดวงแสง(10)
585000
2562  : 585000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0 0
คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
0 0
คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์
0 0
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  4073140บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-62-01-002 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(13)
อาจารย์ ดร. มนสิชา  อินทจักร(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษารัตน์  รัตนคำนวณ(6)
อาจารย์ ดร. อนุกุล  บุญเลิศ(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆอร  ศรีไสยเพชร(6)
อาจารย์ ดร. นภัสถ์  จันทร์มี(6)
นาง วริศรา  สุวรรณ(6)
อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ดวงแสง(6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์  รัตนพรหม(5)
อาจารย์ ดร. วลัยลดา  ถาวรมงคลกิจ(5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศน์(5)
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน  เจริญตัณธนกุล(5)
นาย ณฤพล  อัฐวงศ์(5)
อาจารย์ ดร. สุภาพร  ดาวทอง(5)
อาจารย์ กัญญา  บุตราช(5)
2934940
2562  : 2934940 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.3 : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปต้นกล้าข้าวเหนียวสัน ป่าตอง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. นภัสถ์  จันทร์มี(35)
อาจารย์ ดร. สุภาพร  ดาวทอง(30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์  รัตนพรหม(20)
อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ดวงแสง(10)
585000
2562  : 585000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.4 : การพัฒนาสูตรอาหารจากพฤกษเคมีในต้นข้าวเหนียวสันป่าตองเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ดวงแสง(45)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(30)
นาย ณฤพล  อัฐวงศ์(15)
270000
2562  : 270000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-62-01-002.7 : การยกระดับสินค้าและบริการในธุรกิจร้านอาหารด้วยอณูศิลปวิทยาการ: กรณีศึกษาร้านอาหาร Magnolia Caf? จ. เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. มนสิชา  อินทจักร(20)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(30)
อาจารย์ ดร. วลัยลดา  ถาวรมงคลกิจ(20)
283200
2562  : 283200 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
คณะศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  60000บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  60000บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
มจ.2-62-001 : การศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อการสร้างสรรค์ภาพตุงค่าวธรรมวัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ฐาปกรณ์  เครือระยา(100)
30000
2562  : 30000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-62-002 : การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้เครื่องปั้นดินเผาล้านนา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี เมธาสิทธิ  สุขสำเร็จ(100)
30000
2562  : 30000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
คณะเศรษฐศาสตร์
0 0
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
0 0
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0 0
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
0 0
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
0 0
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
0 0
คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน
0 0
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290