แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการ
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ เริ่ม :  ถึง :
รายการโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด
รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 8  โครงการ
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
19857 โครงการจัดการป้องกันโรคอย่างแม่นยำด้วยเทคนิคและนวัตกรรม PCR on farm ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยและอาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
อาจารย์ ดร. วันทมาส จันทะสินธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19555 โครงการอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์จากวัตถุดิบพื้นบ้าน เพื่อมุ่งสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19556 โครงการอควาโปนิกส์: ปลูกผักและเลี้ยงปลา ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19557 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน ระบบ Smart farming ทางด้านการประมงเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้กลายเป็น เกษตรกร 4.0 หรือ Smart Farmer
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19621 โครงการการบริหารจัดการสุขภาพและการลงพื้นที่สำรวจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19776 โครงการผลิตลูกปลา (ทับทิม/ดุก) บูรณาการกับการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ (อำเภอสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่)
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19165 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนโครงการ 4  โครงการ
20362 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป
อาจารย์ สุทธิลักษณ์ จันทะวัง
อาจารย์ ศุภวรรณ ใจบุญ
อาจารย์ สุรัช สุนันตา
อาจารย์ ดร. วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
อาจารย์ เจนนารา วงศ์ปาลี
นาง รัตนา กันตีโรจน์
งบประมาณเงินรายได้  : 2,700.00  บาท
20354 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Global Nursing Perspectives: Pain Management and the Nurse's Working Experience" (Online: Zoom Cloud Meeting)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง
อาจารย์ ศุภวรรณ ใจบุญ
อาจารย์ บุษกร ยอดทราย
อาจารย์ เบญจมาศ ถาดแสง
อาจารย์ สุรัช สุนันตา
อาจารย์ อมรเลิศ พันธ์วัตร์
อาจารย์ หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง
นาง รัตนา กันตีโรจน์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,400.00  บาท
19764 โครงการ การดูแลสุขภาพวิถีใหม่ในชุมชน
นาง มาลี ล้วนแก้ว
อาจารย์ ดร. ปิยะพันธุ์ นันตา
อาจารย์ ดร. วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
อาจารย์ บุษกร ยอดทราย
อาจารย์ อมรเลิศ พันธ์วัตร์
อาจารย์ สุรัช สุนันตา
อาจารย์ วารุณี ผ่องแผ้ว
อาจารย์ เบญจมาศ ถาดแสง
นาง รัตนา กันตีโรจน์
อาจารย์ เจนนารา วงศ์ปาลี
อาจารย์ สุทธิลักษณ์ จันทะวัง
อาจารย์ ศุภวรรณ ใจบุญ
น.ส. ศกุนตลา จินดา
น.ส. สาวิตรี ทิพนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง
อาจารย์ หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
18921 Good Health Strong Heart @ MJU : พัฒนาชาวแม่โจ้งามสง่า สุขภาพกายาดี ใจแกร่ง
อาจารย์ ดร. วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
อาจารย์ อมรเลิศ พันธ์วัตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,200.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
19318 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 53  โครงการ
20286 โครงการกระบวนการการยืดอายุการเก็บรักษากาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 149,996.00  บาท
20098 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (เงินรายได้)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
20100 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (เงินรับฝาก อว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 100,000.00  บาท
20233 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยตรวจรับรองคาร์บอนเครดิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
งบประมาณเงินรายได้  : 18,360.00  บาท
20239 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Jelly popping สมุนไพรระงับกลิ่นปากตำรับสูตรคำภีร์โบราณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 170,000.00  บาท
20252 โครงการพัฒนาศูนย์สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
20253 โครงการออกแบบกระบวนการผลิตคราฟโซดาให้ได้มาตรฐาน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 145,000.00  บาท
20257 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (เงินรับฝาก อบจ.แพร่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 230,000.00  บาท
20208 โครงการการยกระดับกระบวนการผลิตกล้วยบดผงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การยื่นขอรับรองมาตรฐาน
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 180,000.00  บาท
20222 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
20224 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงธัญพืชสำเร็จรูป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
20175 โครงการพัฒนามาตฐานสินค้ากระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกกลุ่มไชยบูรณ์จักสาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 127,350.00  บาท
20092 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (เงินรับฝาก แหล่งทุนภายนอก)
น.ส. ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 45,000.00  บาท
20338 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20088 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ บ้านวังโป่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
1234
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 16  โครงการ
20316 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 58,080.00  บาท
20262 โครงการการศึกษาและรวบรวมงานเซรามิกประดับสู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา (ปั้นมอม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 24,000.00  บาท
20221 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน (ครั้งที่3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 82,200.00  บาท
20012 โครงการบริการวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
20041 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ : อบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
อาจารย์ ศนิ ไทรหอมหวล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000.00  บาท
19988 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ : การบริการจัดทำข้อสอบสำหรับสถาบันกวดวิชา Strong Academy
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
20116 การพัฒนากระบวนการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นต้นแบบเพื่อส่งเสริมโมเดลการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงวัย ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. กาญจนา สมมิตร
อาจารย์ ดร. นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 544,400.00  บาท
19643 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
น.ส. หฤทัย คงธนจารุอนันต์
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 25,435.00  บาท
19550 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย
Mrs. Surja Mintani
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19646 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ : สื่อออนไลน์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ
อาจารย์ ดร. อุดมวิทย์ นักดนตรี
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
19470 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
อาจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 25,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 9,500.00  บาท
18904 โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณิดา ขันธพัทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18918 การศึกษาและรวบรวมงานเซรามิก ประดับสู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19161 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางกายสำหรับชุมชนในย่านนวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพแม่โจ้
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19361 โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตวิถีชุมชน การสื่อสาร สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
อาจารย์ ดร. กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
12
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
20017 การยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรและอาหารขั้นสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
อาจารย์ ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
19551 งานสมุนไพรรากกัญชาอินทรีย์
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 97,800.00  บาท
19323 โครงการบริการวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
19201 การผลิตกัญชาอินทรีย์ทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรม
นางสาว ปิยวรรณ พันโสดา
งบประมาณเงินรายได้  : 420,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 30  โครงการ
20232 “โครงการวันวิทยาศาสตร์ และ Open House มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร”
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 214,829.00  บาท
20031 โครงการ "การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในท้องถิ่นตามแนวทาง BCG"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุทธิกานต์ คงคล้าย
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
อาจารย์ ดร. ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
อาจารย์ ฉัตรนลิน แก้วสม
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา พัฒนสิงห์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
19638 โครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร"
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19659 โครงการ ความมั่นคงทางอาหารและการอาหารปลอดภัย ณ บ้านดินพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19889 โครงการความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย ณ บ้านดินพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19890 โครงการ Chumphon MJU Green Youth
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19663 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
19031 โครงการ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ และการผลิตพืชกระท่อมในระบบเกษตรอินทรีย์"
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19039 โครงการ"ฐานการเรียนรู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ภายใต้บริบทโคกหนองนา โมเดลในจังหวัดชุมพร"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19037 โครงการ "ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม"
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19035 โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการตลาดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
อาจารย์ ดร. ณัชพัฒน์ สุขใส
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19856 โครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
อาจารย์ อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19905 โครงการ "ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม"
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19945 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ และการผลิตพืชกระท่อมในระบบเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19043 โครงการ "การใช้ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ดขาวเพื่อป้องกันโรคและแมลงในพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall ex Nees.) และกระชายขาว Boesenbergia rotunda (L.) Mansf."
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 14  โครงการ
18857 โครงการจัดทำบทความคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย ประจำปี 2566 (อะโวคาโด)
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
20171 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจเกษตรและการสหกรณ์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 55,100.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 83,400.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 53,400.00  บาท
19501 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมและเศรษฐกิจสีเขียว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ ประจำปี 2566
อาจารย์ ดร. รนกร สุภจินต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 9,500.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 5,900.00  บาท
19493 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2566
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
18860 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แหล่งเรียนรู้ด้านระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2566
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
นาย เอกพันธ์ กูนโน
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
20003 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 117,000.00  บาท
19494 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
19863 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 81,000.00  บาท
19318 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
19871 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสร้างป่าบ้านมูเซอ ดอยม่อนจอง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19217 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งทีี่ 2
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 36,000.00  บาท
19224 โครงการการสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยผลตอบแทนทางสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19585 โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยทุนชุมชนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มน้ำพริก เครื่องแกง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19853 โครงการการยกระดับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 36  โครงการ
20238 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสิ้นค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (การผลิตสตรอว์เบอร์รี่คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณเงินรายได้  : 726,720.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
20125 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มเพียงดิน
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
อาจารย์ ดร. กุลชา ชยรพ
อาจารย์ ดร. ธีรนิติ พวงกฤษ
งบประมาณแผ่นดิน  : 205,500.00  บาท
20293 โครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
นาง อารีรักษ์ วิชัยศรี
นาง พิกุล นิลวาส
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาย กิตติชัย เกตุจิ๋ว
งบประมาณเงินรายได้  : 342,000.00  บาท
20123 โครงการยกระดับการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริต้นแบบตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วิรุญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 518,800.00  บาท
20124 โครงการยกระดับกระบวนการผลิตพืชและเพิ่มมูลค่ามันเทศปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 325,000.00  บาท
20126 โครงการต้นแบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิรา หม่องอ้น
งบประมาณแผ่นดิน  : 209,600.00  บาท
19392 โครงการ AP Chanel
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
20096 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเคลือบเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มูลค่าสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ กางโสภา
งบประมาณเงินรายได้  : 62,000.00  บาท
20030 โครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิรา หม่องอ้น
นาง อารีรักษ์ วิชัยศรี
นาง พิกุล นิลวาส
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
นาย กิตติชัย เกตุจิ๋ว
งบประมาณเงินรายได้  : 612,000.00  บาท
19888 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
นาย บุญตัน สุเทพ
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 37,500.00  บาท
19125 โครงการการจัดการความรู้และการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19713 โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองค์ความรู้ศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรมินทร์ นาระทะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
19121 โครงการการศึกษาวิธีการดูดซับกลิ่นหอมดอกกล้วยไม้ด้วยเซียร์บัตเตอร์และศึกษาวิธีการใช้ไลโพโซมบรรจุกลิ่นหอมจากกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19518 โครงการผลิตมอสในโรงเรือน เพื่อการค้าเชิงธุรกิจ
นาย สุริยัน จันต๊ะมงคล
นาย สุพจน์ ดวงรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
123
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 6  โครงการ
19182 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในแพะนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. วาที คงบรรทัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ชัยหาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19183 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีและการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร"
อาจารย์ ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19186 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเหง้าของกล้วยไม้นกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ภูมิสุทธาผล
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19187 ชุดโครงการนวัตกรรมการผลิต การพัฒนาพันธุ์ และการแปรรูปขั้นสูงของกล้วยไม้สมุนไพรชนิดเอื้องคำ
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,727,600.00  บาท
19184 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นตามมาตรฐานชุมชนของชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ชัยหาญ
อาจารย์ ดร. นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
อาจารย์ กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร แสงศรีจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19185 โครงการการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล
ดร. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนโครงการ 6  โครงการ
20314 โครงการอบรมนักเรียนจากหน่วยงานภายนอกด้านสัตวแพทย์คลินิกสัตว์เล็ก 2566
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ภากร ลิ้มเล็งเลิศ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20110 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. ทิพย์ภาภรณ์ อุปโย
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19980 โครงการฉีดวัคซีนรวมสุนัข 5 โรค สำหรับสุนัขจรจัด ประจำปี 2566
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ภากร ลิ้มเล็งเลิศ
งบประมาณเงินรายได้  : 3,000.00  บาท
19949 โครงการส่งเสริมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัด ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19740 โครงการอบรมนักเรียนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อศึกษาดูงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : 2,300.00  บาท
19384 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
สำนักหอสมุด จำนวนโครงการ 2  โครงการ
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
19828 กิจกรรมสนับสนุนการบริการวิชาการของฐานเรียนรู้
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
นาย สิทธิชัย วิมาลา
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 10  โครงการ
20339 อบรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรภายใต้โครงการพระราชดำริผลผลิตเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ประภาพร กิจดำรงธรรม
อาจารย์ อัมรินทร์ คีรีแก้ว
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
20301 การประเมินผลกระทบการดำเนินงานโครงการแม่โจ้โมเดล 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 130,000.00  บาท
20290 “ปั้นนวัตกรน้อย” เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรและการตลาดออนไลน์ในชุมชนตำบลป่าไผ่สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566)
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 250,000.00  บาท
20090 การค้นหาตลาดเป้าหมายและคำนวณจุดคุ้มทุนสำหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณแผ่นดิน  : 210,000.00  บาท
20154 การส่งเสริมและยกระดับผักและพืชสมุนไพรเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารเชิงสุขภาพตามอัตลักษณ์ชุมชนหนองหารสู่การเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 569,000.00  บาท
20016 การติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกหน่วยงาน/ส่วนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 115,000.00  บาท
18764 จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 40,500.00  บาท
19282 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในยุค Next Normal
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19065 จัดทำ Business Plan ปีงบประมาณ 2566-2570 ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
18774 ก่อสร้างอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of AgTech Makers (VAM) ประจำปีงบประมาณ 2566
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 2,837,640.00  บาท
ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 4  โครงการ
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
19379 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
นาย ศักดิ์ดา ชัยเทพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19380 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
นาย สถาพร ฉิมทอง
นาย ณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
นาย กฤษณโชติ ประชาโรจน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19381 การพัฒนาต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการค้า ในเขตพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
นาย ธนภัทร เย็นมาก
นาย ณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 11  โครงการ
20299 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณเงินรายได้  : 12,800.00  บาท
20298 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
20115 โครงการการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 596,300.00  บาท
20159 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและอาหาร (Product Champion)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
น.ส. ปวริศา ศรีสง่า
งบประมาณเงินรายได้  : 45,000.00  บาท
19640 โครงการฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร
อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ
อาจารย์ ดร. ดวงใจ น้อยวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
อาจารย์ ดร. แพรวพรรณ จอมงาม
นาย ทองลา ภูคำวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19602 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm เพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร สืบค้า
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19720 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19721 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกระเทียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19722 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันฝรั่งตกเกรดเพื่อเพิ่มมูลค่า
อาจารย์ ดร. ศรัญญา สุวรรณอังกูร
นาง จันทร์จิรา วันชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19786 โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
อาจารย์ ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
อาจารย์ ดร. ภานาถ แสงเจริญรัตน์
อาจารย์ ดร. วรวรรณ เพชรอุไร
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19787 โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตทางการเกษตรโดยนำมาแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้ง
อาจารย์ มุกริน หนูคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดริญญา มูลชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนโครงการ 2  โครงการ
20337 โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา
นาย นพพร สุนะ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19913 โครงการ “บริการวิชาการเพื่องานสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ; สารสนเทศ - แม่แจ่ม การพัฒนาอาชีพยั่งยืน” ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
น.ส. อุรัชชา สุวพานิช
ดร. วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 9  โครงการ
20285 SAS-66 โครงการ การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมพร ตันตรา
งบประมาณเงินรายได้  : 14,400.00  บาท
20283 SAS-66 โครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมพร ตันตรา
งบประมาณเงินรายได้  : 21,600.00  บาท
20281 SAS-66 โครงการการพัฒนาชุมชนบนฐานคิด บวร บ้าน วัด โรงเรียนหรือสถานศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมพร ตันตรา
งบประมาณเงินรายได้  : 21,600.00  บาท
20282 SAS-66 โครงการการประกอบสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมพร ตันตรา
งบประมาณเงินรายได้  : 21,600.00  บาท
20284 SAS-66 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,300.00  บาท
20270 SAS-66 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Local Development in Ethnic Community and Peace Process”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 60,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 40,800.00  บาท
20074 SAS-66 โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยด้วยหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI)"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 140,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 57,600.00  บาท
20075 SAS-66 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการศูนย์นวัตกรรมการบริหารการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 65,900.00  บาท
20076 SAS-66 โครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 12  โครงการ
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
20016 การติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกหน่วยงาน/ส่วนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 115,000.00  บาท
20017 การยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรและอาหารขั้นสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
อาจารย์ ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000,000.00  บาท
18445 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 11,000,000.00  บาท
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 4  โครงการ
20263 โครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 826,000.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
19387 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,200,000.00  บาท
19199 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านเกษตร อาหาร สุขภาพด้วยนวัตกรรมการท่องเที่ยวบนฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Reinventing University)
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนโครงการ 17  โครงการ
19877 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตร และภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 117,500.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
20234 โครงการสอบวัดระดับและพัฒนาสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 172,240.00  บาท
20103 NIU-MJU Organic Agriculture Research Project
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 35,600.00  บาท
20108 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่ 15
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 120,400.00  บาท
20116 การพัฒนากระบวนการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นต้นแบบเพื่อส่งเสริมโมเดลการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงวัย ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. กาญจนา สมมิตร
อาจารย์ ดร. นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 544,400.00  บาท
20143 พ่อปลูก ลูกสร้าง หนองหารบ้านเฮา” เพื่อขับเคลื่อนชุมชนเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 245,200.00  บาท
20009 8th University Consortium Graduate Forum
Mr. Olalekan Israel Aiikulola
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 305,920.00  บาท
19904 Agricultural Sustainability: Train the Trainer Initiative for Nigerian Farmers
Mr. Olalekan Israel Aiikulola
งบประมาณเงินรายได้  : 323,000.00  บาท
19731 การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวต่างชาติเพื่อความยั่งยืน
อาจารย์ ดร. กฤติยา ทองคุ้ม
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 218,064.00  บาท
19521 โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (รุ่น 3)
Mr. Olalekan Israel Aiikulola
งบประมาณเงินรายได้  : 78,000.00  บาท
19067 โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำ ปีงบประมาณ 2566
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
19144 โครงการจัดทำแผนพัฒนาส่วนงาน คำรับรองปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 81,750.00  บาท
19454 เกษตรสานฝัน ปั้นนวัตกรน้อยอัจฉริยะ Smart lnnovator Camp
รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19456 การส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 6  โครงการ
20020 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรม SketchUp และ Layout เพื่อการออกแบบเขียนแบบในงานภูมิทัศน์ (66-2.6.6)
อาจารย์ สุระพงษ์ เตชะ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
19517 โครงการบริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการบริการวิชาการของคณะ (66-2.6.1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิกานต์ ปุระพรหม
งบประมาณเงินรายได้  : 500.00  บาท
19342 โครงการนวัตกรรมภูมิทัศน์เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองยั่งยืน (66-2.6.5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรี เหมสันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจง สมบูรณ์ชัย
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
งบประมาณแผ่นดิน  : 243,100.00  บาท
19061 โครงการการศึกษารูปแบบการใช้พืชพื้นถิ่น ในการออกแบบสวนบำบัดในพื้นที่โรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (66-2.6.2)
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19062 โครงการแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (66-2.6.3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิศสกุล อึ้งตระกูล