แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการ
โครงการที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติทั้งหมด
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ เริ่ม :  ถึง :
โครงการที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติทั้งหมด
รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 35  โครงการ
13191 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุก
อาจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
13192 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
งบประมาณเงินรายได้  : 52,000.00  บาท
13205 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ครบรอบ 35 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
13206 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
13207 โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
13208 โครงการงานประชุมวิชาการประมงระดับนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
13227 โครงการคณะสีเขียว (Green office)
อาจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
13304 โครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
งบประมาณเงินรายได้  : 257,640.00  บาท
13382 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13383 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้และฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามภายใต้โดมความร้อนด้วยระบบอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13384 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจแบบอะควาโปนิคส์ให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของการทำเกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ ฉายบุ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13396 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : การผลิตปลาตะเพียนปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สันทรายโมเดล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13398 โครงการอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงตามมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์
อาจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13438 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการอนุบาลและเลี้ยงกบนาด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอินทรีย์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13441 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลนาโดยวิธีกึ่งเลียนแบบธรรมชาติ”
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
123
บริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 52  โครงการ
12816 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 259,550.00  บาท
12817 พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนียา บังเมฆ
งบประมาณเงินรายได้  : 207,670.00  บาท
12818 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในชั้นเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 31,600.00  บาท
12820 พัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ และด้านการพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตร ชูชื่น
งบประมาณเงินรายได้  : 106,600.00  บาท
12821 ประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตร ชูชื่น
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
12822 ประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
12825 พัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อาจารย์ ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
12828 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
น.ส. กาลัญญุตา แก้วมาเมือง
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
12833 สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัยการศึกษา และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ต่างประเทศ
อาจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 300,000.00  บาท
12843 ค้นหาศักยภาพในการประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
อาจารย์ ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 104,025.00  บาท
12844 เสวนาธุรกิจในยุค Digital โดยศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจยุค Digital
อาจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 47,200.00  บาท
12846 สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
อาจารย์ ดร. จิรายุ หาญตระกูล
งบประมาณเงินรายได้  : 615,700.00  บาท
12852 สหกิจศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารย์ อัชญา ไพคำนาม
งบประมาณเงินรายได้  : 263,000.00  บาท
12853 BIS career day 2019
อาจารย์ ณัฐดนัย เขียววาท
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
12854 วิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตร ชูชื่น
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
1234
บัณฑิตวิทยาลัย จำนวนโครงการ 9  โครงการ
13399 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 24,000.00  บาท
13645 โครงการส่งเสริมและผลักดันการเพิ่มจำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
13887 การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 556,000.00  บาท
13917 การสร้างสมรรถนะการเรียนรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทศวรรษที่ 21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
13926 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
งบประมาณเงินรายได้  : 166,000.00  บาท
13928 การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
13932 การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
13981 โครงการสนับสนุนการทำโปรแกรม Endnote ร่วมกับสำนักหอสมุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
14009 โครงพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Critical thinking)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
งบประมาณแผ่นดิน  : 39,300.00  บาท
ผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 62  โครงการ
12896 โครงการฝึกอบรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรแบบมุ่งเป้าเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรยุค 4.0
อาจารย์ ดร. สาวิกา กอนแสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,700,000.00  บาท
12952 โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12953 ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำปัสสาวะมนุษย์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 9,980,000.00  บาท
12956 โครงการยกระดับการผลิตเห็ดถั่งเช่า และใบบัวบก เพื่อเวชสำอาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,632,100.00  บาท
12957 โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตสตรอว์เบอรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,500,000.00  บาท
12958 โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-prodect)
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
อาจารย์ ดร. เจนจิรา หม่องอ้น
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,250,000.00  บาท
12959 โครงการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์
อาจารย์ ดร. วาสนา วิรุญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12960 โครงการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะกล้าทดแทนการซื้อวัสดุเพาะกล้าสำเร็จรูป
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
งบประมาณแผ่นดิน  : 625,000.00  บาท
12961 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผักและปัจจัยการผลิตในแนวทางเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 625,000.00  บาท
12962 โครงการต้นแบบการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดหลินจืออบแห้งอินทรีย์
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12963 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรจากฐานรากสู่การเกษตรสมัยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ภาส สังพาลี
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,046,900.00  บาท
12996 โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศหลักสูตรปฐพีศาสตร์ (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
12997 ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12998 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตผัก
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12999 โครงการฐานเรียนรู้การผลิดเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12345
พัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 16  โครงการ
12993 โครงการสหกิจศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 89,500.00  บาท
13253 โครงการทัศนศึกษาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 196,140.00  บาท
13439 โครงการการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13440 โครงการยกระดับการผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการสมรรถนะสูงเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,700,000.00  บาท
13622 การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรอินทรีย์นำเที่ยวแก่ผู้สูงอายุในชุมชน เขตพื้นที่อำเภอสันทราย กลุ่ม1 (เทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบลหนองหาร)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13880 โครงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
นาง ภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ
งบประมาณเงินรายได้  : 40,800.00  บาท
13881 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
13896 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
น.ส. ณภาภัช เลี้ยงประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000.00  บาท
13897 โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (ใบข้าวหอม)
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,000,000.00  บาท
13908 โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว(TDS CUP) ประจำปีการศึกษา 2561
น.ส. ณภาภัช เลี้ยงประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
13909 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
13961 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
นาง ดวงใจ ไพพงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 48,980.00  บาท
14017 โครงการสานฝันปันน้ำใจ
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
14029 โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้าน MICE
อาจารย์ อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 16,240.00  บาท
14052 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of hospitality ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน สาขาการโรงแรม ACCSTP แผนกอาหาร (Food Production) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
อาจารย์ อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 33,300.00  บาท
12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
13559 โครงการ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้หนึ่งชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 250,000.00  บาท
13813 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข”
น.ส. สายทอง สุจริยาพงศ์พร
งบประมาณเงินรายได้  : 24,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 41  โครงการ
11599 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเข้าสู่มาตรฐาน RSPO
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,965,000.00  บาท
13529 โครงการ“สืบสานประเพณีสงกรานต์ ถวายเทียนพรรษา วันสำคัญประจำปี และสดุดีอาจารย์บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์” ประจำปีงบประมาณ2562
น.ส. สายทอง สุจริยาพงศ์พร
งบประมาณเงินรายได้  : 33,000.00  บาท
13613 โครงการการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
13614 โครงการศูนย์อนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์แม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13615 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ส้มจี๊ดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13617 โครงการศึกษาองค์ความรู้ทางพันธุกรรมจำเพาะของพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13619 โครงการพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13620 โครงการห้องพิพิธภัณฑ์แมลงที่มีชีวิต
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
13640 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรโดยไส้เดือนดินเขตอำเภอพะโต๊ะและอำเภอทุ่งตะโกในจังหวัดชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13642 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13644 โครงการสร้างอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำ
อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13646 โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
อาจารย์ อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
13660 โครงการสารสกัดจากเคี่ยม
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13676 โครงการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
น.ส. ตรีชฎา สุวรรณโน
งบประมาณเงินรายได้  : 20,700.00  บาท
13680 โครงการการขยายพันธุ์ต้นเคี่ยมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกเคี่ยมในภาคใต้ตอนบน
อาจารย์ จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
123
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 54  โครงการ
12965 โครงการ การเรียนรู้การบริหารหลักสูตรบนความเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารระดับกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
งบประมาณเงินรายได้  : 59,960.00  บาท
13113 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ด้านวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
งบประมาณเงินรายได้  : 139,200.00  บาท
13114 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ด้านสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
งบประมาณเงินรายได้  : 186,400.00  บาท
13255 โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุกและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 300,000.00  บาท
13260 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13264 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตการเกษตร เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สากล โดยใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 (ภาคเหนือตอนบน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13267 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13272 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
นาง จันทร์ธิมา เตโช
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
13273 โครงการรับรายงานตัวบัณฑิตใหม่ สร้างสายใยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาย ธนากร แนวพิชิต
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
13280 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรให้แก่เกษตรกรในจังหวัดแพร่
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13281 โครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสวนสมุนไพรต้นแบบเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
งบประมาณเงินรายได้  : 189,000.00  บาท
13310 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
13326 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ 2562
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
13430 โครงการฟ้อนสหรี ศรีเวียงโกศัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
13450 โครงการทบทวนแผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2562
น.ส. ฉลวย จันศรี
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
1234
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
13618 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ รหัส 57 และ60
รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย ปัญญาดี
งบประมาณเงินรายได้  : 220,000.00  บาท
13647 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐานพื้นที่อำเภอสันทราย
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
13648 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากระบบเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา
อาจารย์ ดร. สุชาดา สายทิ
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ 16  โครงการ
12948 โครงการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับบุคลากร
น.ส. อัญชลี สายเขียว
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
13079 โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
นาง จิราพร ดุษฎี
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
13116 โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
13117 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
อาจารย์ ดร. ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
13293 ครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน (1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จ 3.เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียน 4.การเตรียมความพร้อมก่อนการไปสหกิจศึกษา 5.ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 6.ผู้บริหารพบนักศึกษา 7.มัชฌิมา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
13411 โครงการ การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่เพื่อรองรับการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร สาสุจิตต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
13417 โครงการ การส่งเสริมการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ในชุมชนเกษตรกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ พลวงษ์ศรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13419 โครงการส่งเสริมส่งเสริมความเข้าใจการใช้พลังงานทดแทนแก่เกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ พลวงษ์ศรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
13426 โครงการ การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
13427 โครงการสาธิตและส่งเสริมการปลูกพืชแบบไร้ดินในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครินทร์ อินทนิเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13531 โครงการ“แม่โจ้แปงบ้าน สร้างเมือง” วิทยาลัยพลังงานทดแทน
นาย นักรบ กลัดกลีบ
งบประมาณเงินรายได้  : 124,700.00  บาท
13900 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สหกิจศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
13901 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนวทางการศึกษา และให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา บัณฑิตและศิษย์เก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
13902 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 70,000.00  บาท
13998 ครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
อาจารย์ ดร. ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
12
วิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 20  โครงการ
13169 โครงการส่งเสริม การผลิตและจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
13171 โครงการผลิตภัณฑ์ต้นแบบคุณภาพสูงชนิดครีมและโลชันบำรุงผิวซึ่งมีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากผงใบข้าวหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คงจรูญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
13172 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในโคพื้นเมืองและสุนัข
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
13174 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมบล๊อกซีเมนต์มวลเบานำแสงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13282 พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญนักศึกษาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สิ่ง ทอเพื่อมุ่งสู่การเป็นบัณฑิต 4.0
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 1,800,000.00  บาท
13420 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูพงษ์ ภาคภูมิ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13612 โครงการ การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษใบไม้แห้งโดยหมักร่วมกับสาหร่าย
อาจารย์ ดร. ยุวลี อันพาพรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13624 โครงการจัดสรรทุนวิจัยแก่คณาจารย์และนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 154,000.00  บาท
13626 โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 95,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 50,500.00  บาท
13627 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย (Excellence Center)
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13632 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 38,000.00  บาท
13633 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประกอบอาชีพ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 170,000.00  บาท
13634 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 17,100.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 248,000.00  บาท
13635 โครงการการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 18,880.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 150,000.00  บาท
13674 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
นาง เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
งบประมาณเงินรายได้  : 516,000.00  บาท
12
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 43  โครงการ
12966 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 26 (ระดับประเทศ)
อาจารย์ ดร. ญาณากร สุทัสนมาลี
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
12969 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
12971 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
12972 สร้างนักประดิษฐ์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Formula Student)
อาจารย์ ดร. ญาณากร สุทัสนมาลี
งบประมาณเงินรายได้  : 81,200.00  บาท
12977 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
อาจารย์ ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
12989 อาสาพัฒนาชุมชน
อาจารย์ ดร. ญาณากร สุทัสนมาลี
งบประมาณเงินรายได้  : 81,400.00  บาท
12990 บำเพ็ญประโยชน์และชุมชนสัมพันธ์
อาจารย์ ดร. ญาณากร สุทัสนมาลี
งบประมาณเงินรายได้  : 39,000.00  บาท
12991 โครงการอาสาทำแนวกันไฟป่า
อาจารย์ ดร. ญาณากร สุทัสนมาลี
งบประมาณเงินรายได้  : 13,600.00  บาท
12992 โครงการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านกายภาพ
อาจารย์ ดร. ญาณากร สุทัสนมาลี
งบประมาณเงินรายได้  : 20,300.00  บาท
13078 ทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ หวังเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 65,750.00  บาท
13105 พัฒนาทักษะด้านการนำเสนองาน
รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ หวังเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 22,400.00  บาท
13107 สนับสนุนทุนกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานและงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลินดา อริยเดช
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
13109 ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561
อาจารย์ ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
งบประมาณเงินรายได้  : 154,100.00  บาท
13244 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
13245 เสวนาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์ รัตนพรหม
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
123
ศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 36  โครงการ
13122 โครงการฝึกอบรมและนำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์
อาจารย์ วาสนา ศรีรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,570.00  บาท
13123 โครงการสัมมนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 : Meet the dean
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล
งบประมาณเงินรายได้  : 26,000.00  บาท
13443 โครงการ Green Office: สำนักงานสีเขียว
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
งบประมาณเงินรายได้  : 4,200.00  บาท
13446 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
นาง วิภารัตน์ สุวรรณสิงห์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,500.00  บาท
13454 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัดบวกครกหลวง
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
13575 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
อาจารย์ ดร. ปารดา เดชะประทุมวัน
อาจารย์ ดวงหทัย ลือดัง
งบประมาณเงินรายได้  : 14,900.00  บาท
13576 โครงการเสวนาทิศทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุค4.0
อาจารย์ เวลิกา มามูล
อาจารย์ อุดมศักดิ์ ศิริทะ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,900.00  บาท
13578 โครงการสัมมนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและตลาดแรงงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 27,200.00  บาท
13579 โครงการแนะแนวการเลือกแผนการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ นิลุบล จิตต์มั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 1,800.00  บาท
13580 โครงการการประเมินหลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ โดยนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
งบประมาณเงินรายได้  : 2,500.00  บาท
13581 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
งบประมาณเงินรายได้  : 2,500.00  บาท
13588 โครงการเรียนรู้ศาสตร์แห่งการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
อาจารย์ จิราภา สุภา
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
13590 โครงการบรรยายให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อนำเสนอและเผยแพร่งานด้านนิเทศศาสตร์
อาจารย์ จิราภา สุภา
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
13593 โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ ประจำปี 2562
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
งบประมาณเงินรายได้  : 23,800.00  บาท
13637 โครงการรายวิชาบูรณาการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสื่อและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ คำศรีจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,500.00  บาท
123
ศูนย์ภาษา จำนวนโครงการ 5  โครงการ
13794 ภาษาจีนขั้นต้น I, II (Chinese I,II)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 160,000.00  บาท
13795 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Conversation I , II (อาจารย์ชาวต่างชาติ)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
13796 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 12 ระดับ
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
13797 หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (TOEIC Preparation & TOEIC Test)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 132,000.00  บาท
13888 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน จำนวนโครงการ 1  โครงการ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 2  โครงการ
13437 โครงการการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,050,000.00  บาท
13802 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Maejo Book Fair 2019
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,000.00  บาท
เศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 43  โครงการ
12768 โครงการเสริมสร้างทักษะนักเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
12883 โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน แบบเจาะจงผู้รับทุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 4,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 4,000.00  บาท
12895 โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
งบประมาณเงินรายได้  : 64,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 32,000.00  บาท
12935 โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 278,000.00  บาท
12936 โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
12941 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 27,000.00  บาท
13008 โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ เชื้อเมืองพาน
งบประมาณเงินรายได้  : 49,600.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 72,320.00  บาท
13060 โครงการประชุมบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
นาง ปรียา พระก่ำ
งบประมาณเงินรายได้  : 22,680.00  บาท
13061 โครงการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นาง ปรียา พระก่ำ
งบประมาณเงินรายได้  : 12,960.00  บาท
13118 โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
อาจารย์ ดร. พิมพิมล แก้วมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ เชื้อเมืองพาน
งบประมาณเงินรายได้  : 64,669.00  บาท
13119 โครงการ Inter Econ Go Green 2019
อาจารย์ ดร. ศิวรัตน์ กุศล
Asst. Prof. Dr. Jorge Fidel Barahona Caceres
อาจารย์ ดร. กันตพร ช่วงชิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิไล จุลพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ นันทะเสน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
13120 โครงการฝึกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
อาจารย์ ดร. ศิวรัตน์ กุศล
Asst. Prof. Dr. Jorge Fidel Barahona Caceres
อาจารย์ ดร. กันตพร ช่วงชิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิไล จุลพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ นันทะเสน
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13140 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (English for Fun)
อาจารย์ กัญชลิกา คงย่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 15,400.00  บาท
13142 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
อาจารย์ ดร. พิมพิมล แก้วมณี
งบประมาณเงินรายได้  : 300.00  บาท
13145 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 42,682.00  บาท
123
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
13424 การพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0
อาจารย์ ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวนโครงการ 4  โครงการ
13812 โครงการ Big Cleaning Day (5ส) และ ผู้บริหารพบปะบุคลากร
นางสาว นงคราญ มหาวัง
งบประมาณเงินรายได้  : 13,860.00  บาท
13873 กิจกรรม พิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2562
นางสาว นงคราญ มหาวัง
งบประมาณเงินรายได้  : 29,900.00  บาท
13884 โครงการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance) ห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 ประจำปีงบประมาณ 2562
นาง ริมฤทัย พุทธวงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 44,360.00  บาท
13939 การประยุกต์ใช้เครื่อง Bruker/Micro-XRF Spectrometer กล้อง Leica/Stereo Microscope และเครื่อง Leica/Automated Critical Point Dryer ในงานวิจัยทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
น.ส. สุชัญญา โกจินอก
งบประมาณเงินรายได้  : 750.00  บาท
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
13804 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตด้านพืช GAP และพืชอินทรีย์
นาย อรรถพล นิติราษฎร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 27  โครงการ