แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
นายองอาจ บุญก้ำ
นางสาวอณัติธิดา สมสาร
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
นายอดิศร สุวรรณ
นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ
นายอดิศักดิ์ หนูดำ
นายอดิสรณ์ สมบัติโต
นายอดุลย์ ดวงรัตน์
นายอดุลย์ โพธิ
น.ส.อทิตยา คำภิระ
น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว
นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว
น.ส.อนงค์ สมบูรณ์ชัย
อาจารย์อนงค์กร เทรล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
นายอนันต์ ปัญญาวีร์
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด
นางสาวอนิสา ใจยอง
อาจารย์ ดร.อนุกุล บุญเลิศ
นายอนุกูล จันทร์แก้ว
อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรดุษฎี
นายอนุชา ศรีนวน
นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น
นายอนุพงษ์ โค้ปัน
นายอนุพงษ์ อินทจักร
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุลักษณ์ จันทร์คำ
1234567
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290