แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
นายสกล บุญธรรม
นางสกุณา เชาวพ้อง
นายสง่า แก้วนวล
นายสถาปัตย์ เลขะวัฒนะ
นายสถาพร ฉิมทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
นายสถิตย์ ดวงดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล
น.ส.สนธยา ธงงาม
น.ส.สนธยา เอี่ยมซิ้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
นายสมเกียรติ์ จันทิมา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
นายสมเกียรติ ป้อมศรี
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
นางสมคิด ไคร้แสง
อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง
ส.ต.สมจิตร์ พรหมมา
นายสมจิตร ปาระมี
นายสมใจ ปงหาญ
นางสมใจ ประทุมเทพ
นายสมชาย วงศ์ศิริ
รองศาสตราจารย์สมชาย องค์ประเสริฐ
นายสมชาย อารยพิทยา
นายสมเชิด กั๋นไก้
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน
อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร
นายสมบัติ ใคร้จักร์
12345678910
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290