แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
น.ส.ศกุนตลา จินดา
นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
นายศตพล กัลยา
อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
นายศรชัย ยาวิชัย
น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย
น.ส.ศรัญญา อุทธิยาเส้า
นายศรัญญู สุภาศรี
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
นายศราวุฒิ บุญทิพย์
อาจารย์ศริญณา มาปลูก
นางศรินรา ภีระคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
นางศรีกุล นันทะชมภู
น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง
อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร
นางศรุดา ทองหลอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา
น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี
น.ส.ศศิธร ใจมุก
นางศศิธร ปัญญา
นางสาวศศิธร อินเขียน
น.ส.ศศินันท์ สุขอัตตะ
อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา
น.ส.ศศิวิมล ชัยศรี
1234
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290