แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค
นายวชิรพงษ์ จันหนองฮี
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
น.ส.วชิราพันธ์ จมฟอง
น.ส.วชิราภรณ์ บุญประดับ
น.ส.วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร
นางวณิชยา เต๋จ๊ะ
นางวนิดา มารัดยูซบ
นางวนิดา เมืองมูล
อาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา
นางวรกานต์ เขียวละม้าย
นายวรชน หน่อแก้ว
นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล
นายวรเดช ดัสดีสอง
นายวรพงษ์ สุขสกุลปัญญา
นายวรภาส ปูระณะพงษ์
น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ
อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์
อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
นายวรรุจ ไชยประคอง
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
นายวรวัชร ตันตรานนท์
ว่าที่ร้อยตรีวรวัฒน์ วันติกิจเจริญกูล
นายวรวิทย์ ทรงคำ
นายวรวิทย์ อินตา
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท
นายวรวุฒิ บุญมา
123456
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290