แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
อาจารย์รงรวง ภาษยะวรรณ
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล
นางรจนา อุดมรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง
นายรชานนท์ พรหมมา
น.ส.รฎาพร ละออง
อาจารย์ ดร.รณชาติ มั่นศิลป์
น.ส.รณิดา พรมศรี
น.ส.รดาพร ทองมา
น.ส.รติรัตน์ คำเฉย
อาจารย์รนกร สุภจินต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง
ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ
อาจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์
นายรังสรรค์ โกมินทร์
น.ส.รังสิมา อัมพวัน
นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
น.ส.รัชนี ทัศเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
อาจารย์รัชนีวรรณ คำตัน
น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
123
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290