แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่
นายยงยุทธ คำปวง
นายยมนา ปานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
นางยุคนธร ชำนาญ
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา
นายยุทธนา ชำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว
อาจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา
อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
น.ส.ยุภา วิเศษศร
น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
นางเยาวภา เขื่อนคำ
น.ส.เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
นางสาวเยาวเรศ ดวงคันที
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม
นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
น.ส.เยาวลักษณ์ โหลามนต์
น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี
นายโยธิน นันตา
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
นางโยษิตา กาญจนคงคา
น.ส.โยษิตา อุ่นเป็ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290