แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
นายมณเฑียร คำใจ
อาจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
นายมนตรี ทวีนพรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ
นายมนตรี อนันต์
อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ
น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว
อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร
น.ส.มนัสดา อุตรสัก
นายมนัสวี มณีเกี๋ยง
นางมยุรา ชูทอง
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
น.ส.มยุรี แก้วประภา
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
ดร.มรกต สุกโชติรัตน์
นายมรรค คงดี
นายมรรยาท กาศวิราช
นางสาวมัชฌิมา วชิระโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
อาจารย์มัณฑนา ภาคสุวรรณ์
อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์
น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ราชกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์
อาจารย์ ดร.มานัส ศรีวณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์
12
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290