แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
น.ส.ภครส ธนโชติ
นายภควัตร คำสุข
อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
อาจารย์ภรนาลินท์ สิงหบำรุง
น.ส.ภักจิรา วิชัย
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
น.ส.ภัคจิรา วิจิตร
น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย
น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา
นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ
ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน
อาจารย์ภัทธีรา อินใจ
อาจารย์ ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
นายภัทร์ธนชาติ อาษากิจ
อาจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
นายภาคภูมิ จันทร์เผือก
นายภาคภูมิ บุญมาภิ
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์
อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน
นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์
รศ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุววณ จันทวรรณกูร
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
12
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290