แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
นายพงนเรศ สุขเพราะนา
นายพงศกร ศิริ
นายพงศ์ธาดา พรมมาแบน
นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ
นายพงษ์พัฒน์ กิติเป็ง
นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์
นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง
นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์
นายพงษ์สันต์ สมบัติ
น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี
นายพนมเทียน ทนคำดี
อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์
นายพนะสิทธิ์ ศรีพันธ์
นายพนาสิน ธนบดีสกุล
น.ส.พนิดา พละปัญญา
น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ
นางสาวพรกมล เล็กสมพงษ์
นายพรชัย ใจมุก
น.ส.พรทิพย์ จันแดง
นางพรทิพย์ พิมาสน
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์
นายพรเทพ ไชยวุฒิ
น.ส.พรนิภา บรรจงมณี
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
123456
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290