แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย
อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
นายปฏิพล ชัยเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
นายปฐมชัย กรเลิศ
นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม
อาจารย์ปณิดา กันถาด
นายปณิต ดีมานพ
อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา
น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม
อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
นายปภังกร เทพศิริ
น.ส.ปภัสรา สุภาแสน
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
นางประกอบ สุจริต
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
นายประคอง ยอดหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
นายประจักษ์ เทพานนท์
นายประจันทร์ วงค์แสง
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ
อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์
นายประดิษฐ์ ฟูจันทร์ใหม่
นายประดิษฐ์ มาลาศรี
นายประดิษฐ์ เวียงคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย
นายประถัม ไวรักษ์
นายประทีป สุขสมัย
น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ
12345
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290