แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม
นายบพิตร เกตุวราภรณ์
อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
นายบรรจง อินทร์วงค์
นายบรรเจิด อบแก้ว
นายบรรพต โตสิตารัตน์
นายบวร ลาวิชัย
น.ส.บังอร ปินนะ
นางบังอร เมฆะ
นายบัญชา เชาว์แล่น
อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์
รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
นางบัวจันทร์ พรมรัตน์
นางบัวตอง ตีฆา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
น.ส.บัวลอย ธิยัน
น.ส.บายศรี สุขจิตต์
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
นายบุญดี คงทรัพย์สินสิริ
นายบุญตัน สุเทพ
นายบุญธรรม บุญเลา
น.ส.บุญประภา จันทร์ทา
นายบุญรัตน์ ยิ่งโยชน์
นายบุญเลิศ วิชัยศรี
นายบุญเลิศ ศรีสุขใส
นายบุญศรี บุญเรือง
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
12
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290