แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต
น.ส.นงค์รัก คนดี
น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล
นางสาวนงคราญ มหาวัง
นางนงนุช พูลสวัสดิ์
น.ส.นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
น.ส.นงลักษ์ ชูพันธ์
นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง
น.ส.นงลักษณ์ โปงหาญ
นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย
น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์
นางนงวัย ภักดิ์สันติพงศ์
อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
นายนนทกร พุ่มกล่อม
น.ส.นนทลิการ์ มีนิสัย
นายนพกิจ แผ่พร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
นายนพดล พิมาสน
นางนพนิตย์ วงศ์สุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
นายนพพร สุนะ
น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง
นางนพมาศ ริยะนา
น.ส.นพมาศ สุทันตกุล
อาจารย์ ดร.นพวรรณ บุญธรรม
น.ส.นภสร บุญเรือง
น.ส.นภัสกร โชติธนานันท์
อาจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
1234
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290