แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
นายธงเทพ แร่เพชร
นายธนกร เคหา
นายธนกร สารบรรณ
นายธนกฤต คำวงค์ปิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
นายธนพงษ์ นิยมพงษ์
น.ส.ธนพร นาครินทร์
นายธนภัทร ปัญญาวงค์
นายธนภัทร เย็นมาก
รองศาสตราจารย์ธนรักษ์ เมฆขยาย
อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
นายธนวัฒน์ รอดขาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม
น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ
นายธนัท นันทะชมภู
น.ส.ธนันท์ฐิตา สะปู
นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ
นายธนัส ปานไม้
นายธนากร ตรองใจ
นายธนากร แนวพิชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
นายธนากร ศิริวงศ์
นางธนาภา โพธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิต มะลิสุวรรณ
อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
อาจารย์ธไนศวรรย์ วรรณโณทัย
123
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290