แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
นายทนง จ๋าวรรณกาศ
ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
นายทนัน สุวรรณ
นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
นายทรบ ถวาย
นายทวิช เตี่ยไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน
น.ส.ทวี สุวรรณ
อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์
นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ
นางทวีพร คำพินิจ
น.ส.ทวีพร อดเหนียว
อาจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม
นายทศพงษ์ ดีอินทร์
นายทศพร ไชยประคอง
นายทศพร ทองบ่อ
นายทศพร โสภาอุทก
นายทศพล กันยากิจ
นายทศพล อุปินโน
นายทองคำ ธุงศรี
นายทองคำ บุญเรือง
นายทองลา ภูคำวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
นายทองสุก เตจ๊ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
นางทับทิม ใจมุก
อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล
นางทิฆัมพร ศรีรินทร์
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
12
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290