แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
นายดนัย มหาวัน
รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย
น.ส.ดรุณี สุริยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี
นายดวงคำ จันทร์เพ็ญ
นายดวงจันทร์ ขยัน
นายดวงจันทร์ จอมจันทร์
นายดวงจันทร์ ด้วงไม้
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
นางดวงใจ ไพพงค์
นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร
น.ส.ดวงดาว อุตรสัก
อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต
นายดวงเนตร กุศล
อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
นายดวงเพชร สิทธิ
อาจารย์ดวงหทัย ลือดัง
อาจารย์ดารกา พลัง
อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
น.ส.ดารากร แมวมั่งมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง
นางดาริน ชมภูพันธ์
ว่าที่ ร.ต. หญิงดารุณี สุนันต๊ะ
อาจารย์ดาว แสงบุญ
นายดิเรก คำเกลี้ยง
อาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล
12
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290