แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน
นายณพพล วิเชียร
นายณภัทร แก่นสาร์
อาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
น.ส.ณภัทร กระแสร์ญาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
นายณภัทร ธิการ
น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
นายณรงค์ คำภา
นายณรงค์ เจริญวุฒิ
นายณรงค์ โยธิน
นายณรงค์ โลลาด
นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา
นางณฤทัย จินวงค์
นายณฤพล อัฐวงศ์
นางณัชชา ปาวิน
อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
น.ส.ณัฎทญา ภิรอด
น.ส.ณัฏกฤตา สันทราย
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
นายณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
นายณัฐ คงรอด
น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค
นายณัฐกุล วงศ์กา
นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์
12
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290