แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
นางชญาชล พูลสวัสดิ์
นางชญานิศ ปัญญา
น.ส.ชฎาพร จันทร์พร
น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
น.ส.ชนกนันท์ กัลยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
น.ส.ชนัดดา ชัยเนตร
อาจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
น.ส.ชนากานต์ สิงห์คำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย
นางสาวชนิดา ทาแก้ว
น.ส.ชนิดาภา ฟูไชย
อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์
น.ส.ชมพูนุช เอื้อเฟื้อ
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
นางชไมพร ตันสุวรรณ
นายชยากร เชิงดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล
นางชรัตน์ฎา ทองบ่อ
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง
นางสาวชลดา จี้ยศกาบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ชะโลมกลาง
น.ส.ชลลดา ปัญญา
นายชลัมพล ธารารักษ์
123
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290