แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
น.ส.จงรักษ์ บัวลอย
อาจารย์จตุพร ศิลพรชัย
นายจตุพล มูลเมือง
นายจตุรงค์ ศรีชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
นางจรรยา ภูคำวงศ์
นายจรัญ ภิรักษ์
รองศาสตราจารย์ จรัส กาใหญ่
นายจรัส เกิดโพชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
นางจริญา อ่อนนาง
นายจเร ตุ่นคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
อาจารย์จักรกฤช ณ นคร
นายจักรกฤษณ์ แสงหงษ์
นายจักรกฤษณ์ ใจเมคา
นายจักรกฤษณ์ ธงแดง
นายจักรจรัส วาวงศ์มูล
นายจักรพงศ์ ผู้วิจารณ์
อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์
ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์
อาจารย์จักรพงษ์ สุขพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
นายจักรพงษ์ ต๊ะเรือน
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
12345
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290