แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
นางกชนก ราชเมืองมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
น.ส.กชสร จินดารัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
นางกนกพร นันทดี
น.ส.กนกพรรณ ศุขรักษ์
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง
นางกนกวรรณ เครือมณี
น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
น.ส.กนกวรรณ ทาแดง
นางสาวกนกวรรณ เนียมทรัพย์
อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์
นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
ดร.กนกอร แก้วประภา
นางสาวกนกอร โพธิวงศ์
นางกนิษฐา รักสกุลกานต์
นายกมล กล่อมมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล
น.ส.กมลฉัตร ศรีวิชัย
น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ
นางกมลทิพย์ ชมภูคำ
อาจารย์กมลเทพ มีคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
น.ส.กมลมาส จำรัส
น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง
นางสาวกมลวรรณ ติดชัย
น.ส.กมลวรรณ เต๋จ๊ะ
อาจารย์กมลวรรณ ศิริจันทร์ชื่น
123456
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290