แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
นายนิรุต ทองสุก
นางบุษบา โกมลมณี
นางเพ็ญนภา กันทะตา
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล
นายกมล กล่อมมิตร
นายภิญโญ ผลงาม
น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ
อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร
นายวรภาส ปูระณะพงษ์
น.ส.เบญจมาศ ปานดี
นายพีรพล จิตติวงศ์
อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
นางสาวเพชรณี ศรีมูล
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
นางผ่องรักษ์ ยศเดช
นายสุรพล บุญยืน
นางยุคนธร ชำนาญ
อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
นายชัยกฤต วัชรธนาโภคิน
น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
นางสิริพูน มณี
อาจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์
นางนารีรัตน์ ดีอินทร์
นางลัดดาวัลย์ ระดม
นายสกล บุญธรรม
1234567
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290