แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
Mr.Olalekan Israel Aiikulola
น.ส.ณัฏกฤตา สันทราย
นายอาทิตย์ แก้วถาวร
นายหนูไกร โปร่งมณี
นางสุมาลี ปานสีสด
นางนิภาพรรณ ใจหาญ
อาจารย์เนื้อทิพย์ คะชา
น.ส.ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน
น.ส.อรพรรณ สุธาพันธ์
อาจารย์ศิริกัญญา สงวนพงษ์
อาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี
นายนิรันดร์รักษ์ ปาทาน
นายวิชิต ชมทวีวิรุตม์
รองศาสตราจารย์อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช
นายมารุต สิงห์โทราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
Miss.Li Ying
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
ดร.วีร์ พวงเพิกศึก
อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ
อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ
นายเดชาวัต เดชมน
นายศิรสิทธิ์ ชัยเมืองเขียว
1234567
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290