แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
การผลิตและแปรรูปสมุนไพร
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทการจ้างหน่วยงาน
อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290