แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
องค์การนักศึกษา
นายกสโมสรนักศึกษา
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายดนัย มหาวัน 15-03-2562 ภายนอก
นายปองภพ สุวรรณวงษ์ 15-03-2562 ภายนอก
นายณัฐวัฒน์ น้อยวันนา 15-03-2562 ภายนอก
นายณัฐพงษ์ กำเนิด 15-03-2562 ภายนอก
นายสมเกียรติ ป้อมศรี 15-03-2562 ภายนอก
นายแสงธรรม สระจันทร์ 15-03-2562 ภายนอก
นายอภิวัฒน์ วงสายา 15-03-2562 ภายนอก
นายธนัส ปานไม้ 15-03-2562 ภายนอก
นางสาวนิศาชล พชรเมือง 15-03-2562 ภายนอก
นางสาวศิวัชญา ทิมกลับ 15-03-2562 ภายนอก
นางสาวอนิสา ใจยอง 15-03-2562 ภายนอก
นายชาญณรงค์ จันทร์มี 15-03-2562 ภายนอก
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290