แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สง่าวงศ์ 17-08-2559 ภายนอก -
ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย 23-11-2559 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จิรจริต 23-11-2559 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ 23-11-2559 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล 23-11-2559 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.มานัส ศรีวณิช 23-11-2559 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 23-11-2559 ภายนอก -
Associate Professor Dr.Farah Saleena Taip 23-11-2559 ภายนอก -
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สง่าวงศ์ 17-08-2559 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ 23-11-2559 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย 24-11-2559 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน 24-11-2559 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันจักริ์ เล่นวารี 24-11-2559 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.อรรถกร อาสนคำ 01-02-2560 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท 01-02-2560 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท 01-02-2560 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย 01-03-2560 ภายนอก -
Dr.Hien Van Doan 04-01-2560 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.รณชาติ มั่นศิลป์ 03-05-2560 ภายนอก -
รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล 03-05-2560 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง 03-05-2560 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา 06-09-2560 ภายนอก -
อ. ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 01-02-2561 ภายนอก -
ดร.วาสนา คำโอภาส 01-01-2561 ภายนอก -
Dr.Nor Nadiah Abdul Karim Shah 01-03-2561 ภายนอก -
Professor Dr.Amin Ismail 01-03-2561 ภายนอก -
Professor Dr.Amin Ismail 01-03-2561 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.เจนจิรา เปี่ยมดี 01-03-2561 ภายนอก -
รองศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์ 01-06-2561 ภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ 01-06-2561 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง 03-10-2561 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ 01-06-2561 ภายนอก -
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ 25-06-2561 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุลักษณ์ จันทร์คำ 01-01-2562 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว 01-01-2562 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา 01-01-2562 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช 01-01-2562 ภายนอก -
Professor Dr.Nobutaka Ito 25-06-2561 ภายนอก -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290