แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไม่ระบุ
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
-Manat_k - 16-12-2557 ภายนอก -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ 16-12-2557 ภายนอก -
นายชัชวาล ภาษยะวรรณ 16-12-2557 ภายนอก -
นางนงนุช พูลสวัสดิ์ 16-12-2557 ภายนอก -
นางวาสนา ป้องพาล 16-12-2557 ภายนอก -
นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์ 16-12-2557 ภายนอก -
รองศาสตราจารย์ ดร.สห ตุลพงศ์ 16-12-2557 ภายนอก -
นางสาวชื่นนภา แก้วสุรินทร์ 07-08-2558 ภายนอก
รองศาสตราจารย์จงกลณี เกิดพิบูลย์ 16-12-2557 ภายนอก -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290