แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ดร.สู่บุญ วุฒิวงศ์ 07-08-2557 ภายนอก -
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร 14-07-2558 ภายนอก -
ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ 20-02-2562 ภายนอก -
ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 20-02-2562 ภายนอก -
ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ 20-02-2562 ภายนอก -
ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร 20-02-2562 ภายนอก -
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ 20-02-2562 ภายนอก -
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี 20-02-2562 ภายนอก
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290