แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บุคคลภายนอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น 05-03-2557 ภายนอก -
นางสาวนภัสวรรณ กันศิริ 20-06-2557 ภายนอก -
นายณัฐ คงรอด 20-06-2557 ภายนอก -
สหกรณ์ออมทรัพย์ แม่โจ้ 22-08-2557 ภายนอก -
นางสาวลัดดาวัลย์ คำเอี่ยม 06-11-2558 ภายนอก -
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 05-11-2556 ภายนอก -
ดร.กรวรรณ ศรีงาม 05-02-2557 ภายนอก -
ดร.อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์ 05-02-2557 ภายนอก -
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 18-03-2553 ภายนอก -
อาจารย์ ดร.วันนิวัต ปันสุวงศ์ 26-05-2557 ภายนอก -
รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ 27-08-2562 ภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา 27-08-2562 ภายนอก
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290