แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สภานักศึกษา
บุคคลภายนอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายภานุพงษ์ อุลิต 01-01-2557 ภายนอก -
นางสาวอมลณัฐ ชัยชนะ 01-01-2557 ภายนอก -
น.ส.เกษมณี วรรณศิษย์ 01-01-2557 ภายนอก -
น.ส.จุฑามาศ กันจินะ 01-01-2557 ภายนอก -
นายเข็มราช อินทร์ชน 01-01-2557 ภายนอก -
นางสาวปิยะนันท์ เจเถื่อน 01-02-2557 ภายนอก -
นายมนัสวี มณีเกี๋ยง 01-02-2557 ภายนอก -
นายประภินวิชฬ์ ทาวัน 17-11-2558 ภายนอก
นายชาญศิลป คำปันสิงห์ 18-11-2558 ภายนอก
นายนัฐพล ภาคภูมิ 18-11-2556 ภายนอก -
น.ส.ดลญา บุญอาจ 01-01-2557 ภายนอก
น.ศ.มณีรัตน์ โคเมือง 01-01-2557 ภายนอก -
น.ศ.จารุวรรณ รักษ์ธรรม 01-01-2557 ภายนอก -
น.ส.จุฑามาศ ฉิมผึ้งพะเนา 01-01-2557 ภายนอก -
นายคำหล้า พรมจันทร์ 01-01-2557 ภายนอก -
นายพิทยา ภูมิระพีภร 01-01-2557 ภายนอก -
นายจักร์พงษ์ ธิซาว 01-01-2557 ภายนอก -
น.ส.จิฑานันท์ จันน้ำท่วม 01-01-2557 ภายนอก -
น.ส.วรารัตน์ รินปัญาโย 01-01-2557 ภายนอก -
นางสาวโชติสรา ภู่อาวรณ์ 01-02-2557 ภายนอก -
นางสาวยวิษฐา จูสวย 19-06-2557 ภายนอก -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290