แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
บุคลากรแยกตามประเภทตำแหน่ง
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทกลุ่มงานแยตามตำแหน่งงาน
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงานแยกตามประเภทตำแหน่งงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย  3  คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร  1  คน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  11  คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  1  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  1  คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์  2  คน
คณะเศรษฐศาสตร์  1  คน
ศูนย์วิจัยพลังงาน  1  คน
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ  1  คน
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  4  คน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  15  คน
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  8  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  35  คน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ  6  คน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร  2  คน
สภานักศึกษา  24  คน
องค์การนักศึกษา  21  คน
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290