แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม 08-10-2540 ข้าราชการ 551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ 02-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 633
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม 01-06-2560 ข้าราชการ ข552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย 01-06-2560 ข้าราชการ ข074
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 01-06-2560 ข้าราชการ ข278
อาจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ 01-06-2560 ข้าราชการ ข334
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ 27-12-2555 ข้าราชการ 466
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ 01-03-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 586
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ 02-09-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 996
อาจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก 18-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1032
อาจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 24-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1033
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ 24-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 934
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ 27-12-2555 ข้าราชการ 466
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม 01-06-2560 ข้าราชการ ข552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ 02-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 633
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง 12-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1137
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย 04-01-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1136
อาจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข334
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข278
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข074
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี 01-05-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 933
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี 01-05-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 933
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290