แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา 05-09-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 107
อาจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม 01-12-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 658
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด 02-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 419
อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล 01-09-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 082
อาจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 089
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ 01-07-2560 ข้าราชการ ข269
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ 01-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 938
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล 01-06-2560 ข้าราชการ ข476
ว่าที่ รต.ญ. ดร.นัยนา โปธาวงค์ 01-01-2562 ข้าราชการ ข392
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง 01-06-2560 ข้าราชการ ข465
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 01-06-2560 ข้าราชการ ข066
อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร 01-10-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 588
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล 02-10-2560 ข้าราชการ ข515
อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์ 22-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 01-06-2560 ข้าราชการ ข066
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด 02-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 419
อาจารย์ ดร.นิกร มหาวัน 04-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 846
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข465
ว่าที่ รต.ญ. ดร.นัยนา โปธาวงค์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข392
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข066
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข476
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข269
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล 02-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข515
ว่าที่ รต.ญ. ดร.นัยนา โปธาวงค์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข392
อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์ 22-07-2562 อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา 05-09-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 107
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290