แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา 01-06-2560 ข้าราชการ ข112
อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล 14-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 543
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 01-10-2555 ข้าราชการ 235
อาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 264
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 01-10-2555 ข้าราชการบำนาญ 235
อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข112
อาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 264
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290