แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 05-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 657
อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 01-12-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 656
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ 01-11-2560 ข้าราชการ ข225
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 361
อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ 01-08-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 360
อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา 01-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 358
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 002
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล 19-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1074
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร 18-07-2537 ข้าราชการ 447
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส 01-06-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 011
อาจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 01-12-2560 ข้าราชการ ข467
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 01-10-2562 ข้าราชการ 095
อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี 01-11-2560 ข้าราชการ ข497
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ 01-06-2560 ข้าราชการ ข325
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 08-01-2562 ข้าราชการ 498
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย 01-11-2560 ข้าราชการ ข324
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ 08-10-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 057
อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 03-09-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 411
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ 15-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 629
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล 19-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1074
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 05-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 657
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 002
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ 01-02-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 860
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข107
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 15-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 002
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 095
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข325
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข107
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข553
อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี 01-11-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข497
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย 01-11-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข324
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ 01-11-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข225
อาจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 01-12-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข467
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 08-01-2562 ข้าราชการ 498
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 01-10-2562 พนักงานราชการ 095
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ 15-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 629
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290