แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะเศรษฐศาสตร์
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน 01-06-2560 ข้าราชการ ข216
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ 28-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 641
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร 10-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 109
ดร.วีร์ พวงเพิกศึก 01-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 753
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ 26-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 515
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี 14-03-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 195
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 01-06-2560 ข้าราชการ ข022
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ปัญญาวดี 22-10-2529 ข้าราชการ 242
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ 10-10-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 059
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล 01-06-2560 ข้าราชการ ข527
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล 29-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 819
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ 03-08-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 230
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ 01-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 898
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน 26-11-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 964
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 240
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ 29-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 965
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล 29-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 819
ดร.วีร์ พวงเพิกศึก 01-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 753
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน 16-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 995
อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด 30-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1044
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล 27-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1045
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว 21-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 941
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร 10-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 109
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 240
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ 06-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 076
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล 29-07-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1046
Asst. Prof. Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres 06-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1047
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี 14-03-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 195
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ 29-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 965
อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี 23-02-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 940
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ 01-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 898
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล 08-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 763
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ 26-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 515
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ 28-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 641
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน 26-11-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 964
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย 01-06-2560 ข้าราชการ ข481
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ 03-08-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 230
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล 29-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 819
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ 01-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 898
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข527
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข481
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข022
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข216
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล 29-07-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1046
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ 03-08-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 230
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว 21-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 941
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล 08-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 763
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน 16-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 995
Asst. Prof. Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres 06-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1047
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ 06-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 076
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล 27-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1045
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ 29-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 965
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290