แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ 17-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 086
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล 02-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 189
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ 01-05-2538 ข้าราชการ 518
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ 05-08-2539 ข้าราชการ 532
อาจารย์ ดร.สุนทร คำยอด 28-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 088
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ 01-06-2560 ข้าราชการ ข418
อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง 15-09-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 408
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป 27-05-2537 ข้าราชการ 421
อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 539
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว 10-08-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 084
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง 01-06-2560 ข้าราชการ ข247
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร 01-06-2560 ข้าราชการ ข036
ดร.Manfred Reinke 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 224
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง 01-11-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 594
ดร.Manfred Reinke 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 224
อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล 21-11-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ 17-02-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ 28-12-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 954
อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ 25-11-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1017
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ 13-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 654
อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต 01-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 652
อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ 01-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1070
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา 25-11-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1018
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ 29-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1071
อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน 30-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1058
อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด 26-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1072
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข036
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข418
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข247
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ 28-12-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 954
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ 01-06-2560 ข้าราชการ ข418
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ 17-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 086
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290