แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ 01-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 399
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ 10-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 953
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ดวงแสง 01-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 962
อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ 06-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 471
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา 08-07-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 967
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช 19-03-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 401
อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร 14-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 402
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ 15-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 807
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา 08-07-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 967
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง 16-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 942
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา 08-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 967
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290