แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ 15-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี 01-06-2560 ข้าราชการ ข382
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง 04-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 498
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ 01-04-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 497
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ 01-06-2560 ข้าราชการ ข473
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ 15-09-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 805
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ 15-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี 04-08-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 806
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล 10-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล 28-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 930
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน 26-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 931
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ 15-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 674
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์ 27-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 748
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ 01-04-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 497
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ 15-09-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 805
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร 11-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1142
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ 15-06-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1143
อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม 03-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1141
Dr.Rameshprabu Ramaraj 18-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 764
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ 15-09-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 805
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข382
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข473
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี 04-08-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 806
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง 04-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 498
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน 26-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 931
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา 23-07-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 525
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล 10-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ 15-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 674
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ 15-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล 28-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 930
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร 11-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1142
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290