แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข 01-07-2560 ข้าราชการ ข275
อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข 03-06-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 675
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง 01-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 645
อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี 16-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 438
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์ 02-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 468
อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 470
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย 09-09-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 560
อาจารย์ ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง 02-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 235
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข105
อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ 26-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม 14-02-2537 ข้าราชการ 482
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี 01-06-2560 ข้าราชการ ข496
อาจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา 01-04-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 818
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ 07-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 677
อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ 05-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 1002
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล 20-05-2556 พนักงานราชการ 1036
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล 20-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1036
อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ 26-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 817
อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี 16-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 438
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย 09-09-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล 06-10-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 786
อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี 02-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1139
อาจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ 01-12-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1140
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ 07-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 677
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข496
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข105
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์ 02-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 468
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข275
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล 06-10-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 786
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง 01-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 645
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290