แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ดร.ด้วง พุธศุกร์ 01-02-2555 ลูกจ้างชั่วคราวพิเศษ 020
ดร.ด้วง พุธศุกร์ 01-02-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 020
ดร.ด้วง พุธศุกร์ 01-02-2555 พนักงานราชการ 020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 01-08-2562 บุคคลภายนอก -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290