แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ 15-02-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 842
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด 02-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 774
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 01-01-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 909
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล แก้วสม 22-05-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 472
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 01-03-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 317
อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 243
อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส 02-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 249
อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร 02-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 776
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู 02-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 308
อาจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย 07-03-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 245
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข013
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ 01-05-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 023
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 246
อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 314
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 01-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 909
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 01-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 909
อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ 02-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 653
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ 01-09-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 636
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู 02-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 308
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข013
อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ 03-12-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 863
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ 01-05-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 023
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290