แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
อาจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง 25-10-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 121
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข211
อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร 02-10-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 203
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม 01-05-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 127
อาจารย์ ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ 22-11-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 129
อาจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น 20-10-2546 พนักงานมหาวิทยาลัย 120
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 125
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส 28-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 118
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร 01-06-2560 ข้าราชการ ข595
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ 07-06-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 126
อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช 22-10-2545 พนักงานมหาวิทยาลัย 102
อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา 28-03-2546 พนักงานมหาวิทยาลัย 103
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ 08-06-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 788
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย 12-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 646
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส 19-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 045
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย 20-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 220
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี 01-06-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 042
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ 14-06-2545 พนักงานมหาวิทยาลัย 068
อาจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ 17-04-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 231
อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง 01-10-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 027
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร 21-05-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 024
อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์ 15-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 316
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน 02-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 229
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี 02-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 255
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 223
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก 12-09-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 232
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ 01-10-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 028
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข 01-06-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 036
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ 01-06-2560 ข้าราชการ ข092
อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม 03-07-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 331
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ 14-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 330
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ 01-06-2560 ข้าราชการ ข342
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ 25-10-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 327
อาจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 326
อาจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม 01-06-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 038
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี 03-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 025
อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ 18-06-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 032
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว 26-10-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 226
อาจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย 06-05-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 123
อาจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 225
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม 19-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 101
อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ ไมตรี 01-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 222
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 01-11-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 010
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 219
อาจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย 03-12-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 464
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ 28-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 465
อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย 08-11-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 228
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ 03-05-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 119
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 28-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 130
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน 08-05-2538 ข้าราชการ 524
อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์ 01-10-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 026
อาจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง 09-05-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 035
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ 01-10-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 030
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ 09-05-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 034
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา 10-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 221
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ 02-06-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1042
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ 02-04-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 095
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข211
อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร 01-06-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 673
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี 22-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 827
อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ 29-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 828
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ 01-06-2560 ข้าราชการ ข342
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 125
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส 19-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 045
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา 10-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 221
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย 20-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 220
อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร 16-09-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1041
อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง 29-11-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 599
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ 02-06-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1042
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ 29-01-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 826
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 28-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 130
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ 28-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 465
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ 02-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1042
อาจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา 06-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 924
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี 03-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 025
อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา 01-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1040
อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1127
อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ 06-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 821
อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น 01-12-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 660
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข595
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข092
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข342
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข211
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว 26-10-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 226
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ 01-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 823
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก 12-09-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 232
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี 22-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 827
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ 01-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 224
อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง 03-09-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 598
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ 14-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 330
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม 19-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 101
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย 20-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 220
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย 12-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 646
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส 19-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 045
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290