แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม 01-02-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 061
อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี 01-06-2560 ข้าราชการ ข430
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ 01-04-2536 ข้าราชการ 470
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ 03-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 044
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี 01-07-2560 ข้าราชการ ข277
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม 30-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 067
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย 16-06-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 116
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร 21-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 434
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร 30-06-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 008
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า 28-01-2541 ข้าราชการ 063
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 20-06-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 117
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย 22-01-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 078
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ 01-05-2561 ข้าราชการ ข434
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก 01-10-2554 ข้าราชการ 504
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ 01-06-2560 ข้าราชการ ข438
อาจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี 18-10-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 199
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด 01-09-2530 ข้าราชการ 231
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 04-06-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 196
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ 30-04-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 197
อาจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม 01-06-2560 ข้าราชการ ข559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ 01-07-2560 ข้าราชการ ข558
อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข526
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ 01-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 814
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร 01-09-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 829
อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 813
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก 01-10-2554 ข้าราชการ 504
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง 29-01-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 815
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 20-06-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 117
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ 03-08-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 936
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม 21-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 935
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ 30-04-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 197
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี 01-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 482
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย 22-01-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 078
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช 01-10-2561 ข้าราชการ ข203
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ 02-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1031
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ 01-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 814
อาจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ 02-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1130
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม 30-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 067
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย 16-06-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 116
อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม 01-02-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1030
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ 03-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 044
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ 21-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 794
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 04-06-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 196
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี 01-07-2560 ข้าราชการ ข277
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ 09-01-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 775
อาจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย ข203
อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข430
อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข526
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข438
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ 03-08-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 936
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข277
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง 29-01-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 815
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ 01-05-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย ข434
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ 01-05-2561 ข้าราชการ ข434
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย ข203
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน 19-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1129
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม 21-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 935
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ 21-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 794
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290