แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี 01-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 215
อาจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ 12-06-2545 พนักงานมหาวิทยาลัย 074
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ 01-11-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 206
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน 22-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 111
อาจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ 19-01-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 092
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 207
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม 31-05-2528 ข้าราชการ 051
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร 14-09-2541 ข้าราชการ 564
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 112
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ 03-12-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 113
รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท 22-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 662
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ 01-10-2546 พนักงานมหาวิทยาลัย 098
อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย 08-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 381
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข 10-06-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 669
อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล 02-06-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 667
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง 01-11-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 808
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต 19-07-2561 ข้าราชการ ข488
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล 17-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 431
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล 18-07-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 214
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว 02-10-2560 ข้าราชการ ข568
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ 14-11-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 094
ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 696
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ 11-05-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 429
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ 10-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 213
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 01-07-2560 ข้าราชการ ข429
อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง 11-10-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 212
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู 25-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 211
อาจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า 27-05-2541 ข้าราชการ 415
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ 01-10-2559 ข้าราชการ 383
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ 14-07-2536 ข้าราชการ 409
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ 27-07-2560 ข้าราชการ ข408
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล 26-10-2536 ข้าราชการ 347
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล 30-11-2560 ข้าราชการ 379
อาจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี 25-03-2545 พนักงานมหาวิทยาลัย 073
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง 01-07-2560 ข้าราชการ ข346
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล 01-06-2560 ข้าราชการ ข471
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร 01-02-2545 พนักงานมหาวิทยาลัย 064
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส 02-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 015
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง 22-09-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี 20-06-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 006
อาจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี 27-03-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 013
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ 10-07-2557 ข้าราชการ 493
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง 10-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 430
อาจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว 31-05-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 115
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช 23-04-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 090
อาจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ 02-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 104
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 01-07-2560 ข้าราชการ ข475
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร 27-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 210
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ 10-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 432
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 433
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 01-06-2560 ข้าราชการ ข487
อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง 20-11-2538 ข้าราชการ 528
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด 01-06-2560 ข้าราชการ ข474
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ 02-10-2560 ข้าราชการ ข484
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข507
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล 01-06-2560 ข้าราชการ ข506
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ 29-09-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 208
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล 01-06-2560 ข้าราชการ ข572
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน 01-07-2560 ข้าราชการ ข514
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล 30-12-2555 ข้าราชการ 570
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม 21-05-2562 ข้าราชการ ข530
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข505
อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ 16-05-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 589
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ 01-06-2560 ข้าราชการ ข381
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย 31-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า 29-02-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 009
อาจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง 23-05-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 811
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ 10-07-2557 ข้าราชการ 493
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ตาแม่ก๋ง 13-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 812
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี 27-10-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 425
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด 03-04-2560 ข้าราชการ 367
อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 595
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล 05-04-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 670
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง 24-07-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 993
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า 22-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 787
อาจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง 09-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 661
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ 09-04-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 992
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม 01-03-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 994
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล 30-11-2560 ข้าราชการ 379
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ 20-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 810
อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก 08-07-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1026
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ 01-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 809
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี 10-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 824
รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท 22-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 662
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด 01-06-2560 ข้าราชการ ข474
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี 20-06-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 006
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน 17-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 793
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ 09-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 427
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง 02-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 597
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน 22-01-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 217
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล 18-07-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 214
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข 10-06-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 669
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล 30-12-2555 ข้าราชการ 570
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ 11-05-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 429
อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล 16-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 114
อาจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 19-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1123
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู 17-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1126
อาจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ 02-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 104
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ 01-04-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1122
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู 25-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 211
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ 10-07-2557 ข้าราชการ 493
อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย 02-09-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1088
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ 10-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 213
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง 10-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 430
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ 10-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 432
อาจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง 28-12-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1125
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส 02-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 015
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข507
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล 29-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1124
อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ 01-11-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 614
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค 01-12-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1092
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ 26-12-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 665
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ 01-10-2559 ข้าราชการ 383
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ 09-04-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 992
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ 03-12-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 113
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ 30-01-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1091
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ตาแม่ก๋ง 13-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 812
อาจารย์ ดร.อนุกุล บุญเลิศ 11-04-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1090
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข471
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ 27-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข408
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข572
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข505
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข506
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม 21-05-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข530
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข381
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข507
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข474
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข346
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข429
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข475
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต 19-07-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย ข488
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข514
อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา 17-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 596
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ 02-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข484
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว 02-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข568
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง 22-09-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 01-06-2560 ข้าราชการ ข487
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข487
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล 17-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 431
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร 27-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 210
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า 22-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 787
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ 11-05-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 429
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ 28-05-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1089
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล 30-11-2560 ข้าราชการ 379
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด 03-04-2560 ข้าราชการ 367
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน 22-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 111
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ 14-11-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 094
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ 20-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 810
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู 17-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1126
รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท 22-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 662
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ 27-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข408
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี 10-03-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 824
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง 02-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 597
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง 03-12-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1076
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล 01-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 825
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ 15-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 097
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย 31-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน 22-01-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 217
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต 19-07-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย ข488
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม 21-05-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข530
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290