แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะบริหารธุรกิจ
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
อาจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร 01-03-2543 พนักงานมหาวิทยาลัย 007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข 02-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 192
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น 05-04-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 671
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 17-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 413
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ 29-05-2546 พนักงานมหาวิทยาลัย 083
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 25-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1017
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-02-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 051
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 037
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 166
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 261
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 25-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1017
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-02-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 051
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 037
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 166
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 261
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ 25-06-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 961
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ 01-01-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 556
อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ 17-09-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 017
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ 01-05-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย 056
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช 06-01-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 555
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก 01-06-2560 ข้าราชการ ข363
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล 01-06-2560 ข้าราชการ ข090
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ 10-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 055
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ 01-04-2537 ข้าราชการ 445
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 191
อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต 21-09-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 193
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ 01-07-2560 ข้าราชการ ข246
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง 10-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 256
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข338
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 25-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1017
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-02-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 051
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 037
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 166
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 261
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 25-11-2556 พนักงานราชการ 1017
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-02-2555 พนักงานราชการ 051
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 พนักงานราชการ 037
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 พนักงานราชการ 166
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-05-2557 พนักงานราชการ 261
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ 06-05-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 957
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ 24-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 958
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ 18-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 991
อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรดุษฎี 27-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1006
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล 27-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1009
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ 01-07-2560 ข้าราชการ ข246
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ 10-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 055
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง 10-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 256
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ 25-06-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 961
อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ 04-09-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 836
อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1008
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 25-11-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1017
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 051
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 037
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 166
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-05-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 261
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 25-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1017
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-02-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 051
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 037
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 166
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 261
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 25-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1017
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-02-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 051
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 037
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 166
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 261
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 17-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 413
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น 05-04-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 671
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 25-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1017
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-02-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 051
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 037
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 166
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร 01-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 261
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช 06-01-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1051
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข 02-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 192
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว 22-11-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1055
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ 24-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 958
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ 02-08-2542 ข้าราชการ 045
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ 06-05-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 957
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1051
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข363
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข090
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข338
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ 18-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 991
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข246
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ 01-01-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว 22-11-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1055
ดร.กนกอร แก้วประภา 25-06-2561 อาจารย์พิเศษ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล 27-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1009
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290