แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์ 30-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 639
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล 22-02-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 418
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น 06-11-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 630
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 29-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 939
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ 01-06-2560 ข้าราชการ ข317
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น 06-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 573
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา 01-06-2560 ข้าราชการ ข052
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง 01-07-2560 ข้าราชการ ข322
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ 05-04-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 922
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี 26-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 929
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม 12-11-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 837
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด 01-09-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 01-06-2560 ข้าราชการ ข459
อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น 01-06-2560 ข้าราชการ ข184
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร 07-06-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 021
ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ 01-08-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 366
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี 01-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 298
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ 01-07-2560 ข้าราชการ ข468
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 01-06-2560 ข้าราชการ ข463
อาจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล 01-06-2560 ข้าราชการ ข457
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี 29-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 187
อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ 30-04-2557 ข้าราชการ 185
รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ ละอองศรี 01-06-2560 ข้าราชการ ข238
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล 28-03-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 493
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช 09-08-2559 ข้าราชการ 224
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย 01-06-2560 ข้าราชการ ข503
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต 02-11-2535 ข้าราชการ 339
อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร 01-06-2560 ข้าราชการ ข043
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ 01-10-2561 ข้าราชการ 047
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ 14-09-2541 ข้าราชการ 550
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ 08-06-2561 ข้าราชการ ข319
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท 01-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 033
อาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม 24-06-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 816
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ 28-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 923
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ 28-03-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 932
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 22-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 185
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด 30-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 926
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ 26-01-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 494
อาจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ 22-08-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 640
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ 26-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 920
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ 11-12-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 927
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร 07-06-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 021
อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง 01-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 928
อาจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน 24-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1073
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา 01-06-2560 ข้าราชการ ข052
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล 22-02-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 418
อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ 30-04-2557 ข้าราชการ 185
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ 08-06-2561 ข้าราชการ ข319
อาจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก 06-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 974
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ 01-01-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1025
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น 06-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 573
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 15-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 908
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 29-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 939
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม 12-11-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 837
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ 28-03-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 932
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย 01-06-2560 ข้าราชการ ข503
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร 15-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1121
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ 03-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 632
อาจารย์ปัทมา หาญนอก 15-09-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1087
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ 18-12-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 1117
อาจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา 20-10-2559 อาจารย์พิเศษ 1118
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง 01-07-2560 ข้าราชการ ข322
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ 16-05-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1119
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด 30-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 926
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์ 30-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 639
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี 29-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 187
อาจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา 20-10-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 1118
อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย 01-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 848
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ 26-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 920
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี 26-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 929
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล 28-03-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 493
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข459
อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข184
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข052
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข317
อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข043
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข463
อาจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข457
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข503
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 047
รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ ละอองศรี 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข238
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข322
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ 01-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข468
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี 01-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 298
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท 01-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 033
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ 08-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย ข319
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ 01-11-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 900
อาจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น 01-12-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1120
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ 01-01-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1025
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ 26-01-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 494
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว 02-04-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 901
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ 01-06-2560 ข้าราชการ ข317
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ 28-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 923
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 047
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช 09-08-2559 ข้าราชการ 224
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ 05-04-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 922
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ 11-12-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 635
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ 08-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย ข319
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา 08-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 891
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ 27-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 631
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ 27-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 631
อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ 15-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 921
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290