แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักงานอธิการบดี
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 442
ดร.สุระพล ริยะนา 03-11-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 610
ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 01-02-2555 ผู้เชี่ยวชาญ 100
ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 01-02-2555 พนักงานราชการ 100
ดร.สุระพล ริยะนา 03-11-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 610
ดร.สุระพล ริยะนา 03-11-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 610
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290