แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 301
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290